http://www.m2-sufity.pl

strona główna | kontakt

Zapraszamy do kontaktu:

0697 865 343
0662 326 283

Dlaczego warto mie? w domu sufit podwieszany?

 

Ukrywa to, co nieestetyczne. Sufitem podwieszanym mo??na zakry? stary, który jest ju?? brzydki i zniszczony. Pod niektórymi odmianami mo??na te?? schowa? instalacj?. W razie jej awarii na czas naprawy takie sufity mo??na ??atwo zdemontowa?.

Optycznie zmienia pomieszczenie. Sufitami podwieszanymi da si? formowa? skosy, ??uki i podcienia. Dzi?ki temu mo??na optycznie zmieni? wygl?d pomieszczenia: zamocowanie sufitu w ma??ym i w?skim pokoju sprawi, ??e b?dzie si? on wydawa?? wi?kszy. Stosuj?c sufity o bardzo g??adkiej, lustrzanej powierzchni, pomieszczenie mo??na optycznie podwy??szy?.

Jest dobrym miejscem na o??wietlenie. Montuj?c w odpowiedni sposób o??wietlenie, osi?ga si? ciekawe efekty. Mo??na na przyk??ad uzyska? tak zwane ??wiat??o odbite. Jest ono idealne do pokoju dziennego – sprawia, ??e w pomieszczeniu jest przytulnie i nastrojowo. Sufity podwieszane nie poch??aniaj? promieni s??onecznych w takim stopniu jak tradycyjne, tylko je rozpraszaj?, dzi?ki czemu w pomieszczeniu jest ja??niej.

Jest bezpieczny i t??umi d??wi?ki. Wymagania dotycz?ce zarówno bezpiecze??stwa przeciwpo??arowego, jak i parametrów akustycznych ??cian i stropów s? znacznie ostrzejsze dla budynków u??yteczno??ci publicznej ni?? dla domów jednorodzinnych. Dlatego sufity podwieszane, które s? wystarczaj?co dobre do stosowania w biurach, bez w?tpienia nadaj? si? równie?? do domów jednorodzinnych.
Sufity podwieszane bardzo dobrze chroni? przed ogniem, dlatego warto nimi os??oni? strop w domu szkieletowym. Dobrze te?? t??umi? d??wi?ki. W pomieszczeniu z sufitem podwieszanym nie ma pog??osu, a d??wi?ki s? przyjemniejsze dla ucha.
Taki sufit warto zrobi? w kuchni, gdzie gwi??d??e czajnik, stuka si? talerzami i garnkami, lub w ??azience, w której cz?sto kapie woda lub dudni? rury.

Do ??azienek i saun trzeba wybra? sufity odporne na wilgo? (odporno??? sufitów na wilgo? podawana jest w procentach).
Równie?? w pokoju, w którym ogl?da si? telewizj? lub s??ucha muzyki, mo??na przez zamontowanie sufitu podwieszanego polepszy? warunki akustyczne.

W pokojach dziennych i sypialniach warto podwiesi? sufity izoluj?ce d??wi?ki – w ciszy i spokoju lepiej si? ??pi i czyta.
Sufit zamontowany pod nieogrzewanym strychem mo??e dodatkowo zapobiega? ucieczce ciep??a z domu.

W przeciwie??stwie do tradycyjnego wyko??czenia sufitów tynkami wykonanie sufitów podwieszanych nie wymaga ??adnych „mokrych” prac. Takie sufity mog? by? równie g??adkie jak tynki gipsowe, ale nie wymagaj? szlifowania.

Grupa
Strony Internetowe