http://www.m2-sufity.pl

strona główna | kontakt

Zapraszamy do kontaktu:

0697 865 343
0662 326 283

Na co zwróci? uwag? przy wyborze sufitu

 

Sufity podwieszone s? coraz cz???ciej spotykane, zw??aszcza w budynkach u??yteczno??ci publicznej. Wi???e si? to z powszechnym stosowaniem w takich obiektach lamp, anemostatów (nawiewników), czujników ppo??., tryskaczy, kamer itd. Nie na ostatnim miejscu s? rosn?ce wymagania estetyczne wspó??czesnego inwestora, który nie chce, aby sufit by?? tylko monotonnym odwróceniem pod??ogi.

Odsuni?cie powierzchni sufitu podwieszanego od konstrukcji stropu o kilkana??cie centymetrów pozwala zamaskowa? rysy, nierówno??ci i uszkodzenia oraz wykona? izolacj? akustyczn? i termiczn?. W przestrzeni powsta??ej mi?dzy sufitem podwieszanym a stropem mo??na tak??e poprowadzi? instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne, elektryczne i komputerowe.


Przy wyborze sufitu podwieszonego nale??y kierowa? si? nast?puj?cymi kryteriami technicznymi:

?atwo??? dost?pu do instalcji nadsufitowej - tj. mi?dzy sufitem a stropem no??nym (surowym), na przyk??ad w celu naprawy lub dodania dalszego o??wietlenia.

W??asno??ci akustyczne - poch??anianie d??wi?ków powietrznych w pomieszczeniu oraz os??abianie d??wi?ków materia??owych przychodz?cych spoza pomieszczenia. Dobra akustyka to u??atwienie zrozumienia mowy i czysto??? brzmienia d??wi?ków, zw??aszcza muzycznych, wa??ne w audytoriach, salach konferencyjnych, kinowych itp. Dobra akustyka poprawia te?? samopoczucie i komfort pracy. Izolacja akustyczna mi?dzy pi?trami mo??e te?? odgrywa? rol? izolacji termicznej.

?atwo??? po???czenia ze ??ciank? dzia??ow? - co jest istotne w biurowcach przy przestawianiu ??cianek w zwi?zku ze zmian? najemców.

Do tego dochodz? kryteria ekonomiczne: koszt materia??u i robocizny, szybko??? monta??u, trwa??o???, sposob konserwacji i przeprowadzania wymiany p??yt.

Grupa
Strony Internetowe