http://www.m2-sufity.pl

strona główna | kontakt

Zapraszamy do kontaktu:

0697 865 343
0662 326 283

Ochrona przeciwpo??arowa

 

W??a??ciwo??ci ogniowe materia??u, z którego wykonano sufit podwieszany maj? ogromne znaczenie szczególnie w pierwszej fazie po??aru. Ich odpowiedni dobór mo??e zapewni? bezpiecze??stwo ludziom, umo??liwiaj?c skuteczn? ewakuacj?, a tak??e zmniejszy? pr?dko??? rozprzestrzeniania si? po??aru.

 

 

 

 

 

 

 

Grupa
Strony Internetowe