http://www.m2-sufity.pl

strona główna | kontakt

Zapraszamy do kontaktu:

0697 865 343
0662 326 283

 

 

Sufit napinany BARRISOL znajduje zastosowanie w renowacji oraz wyko??czeniu nowych wn?trz. Jest wy??mienitym produktem, który rozwi?zuje problemy techniczne i jednocze??nie oferuje unikalny design staj?cy sie perfekcyjnym rozwi?zaniem estetycznym i praktycznym.

  

Barrisol pozwala wykreowa? wszystkie rodzaje sufitów, z nieko??cz?cymi sie mo??liwo??ciami kreacyjnymi. Ka??dy sufit napinany Barrisol charakteryzuje:

 

Wyj?tkowy design poprzez: unikalne wzornictwo, stworzenie wszystkich typów i form (poziome, pionowe, okr?g??e, przestrzenne formy 3D), wybór ponad 230 kolorów i 15 rodzajów materia??ów.

 

Modularny system monta??u: monta?? i demonta?? sufitu w dowolnym czasie, pe??na mo??liwo??c zainstalowanie systemu o??wietlenia, klimatyzacji, systemy o??wietlenia ewakuacyjnego, ogrzewania sufitowego.

 

Odporno???: odporny na odkszta??cenie, wodoodporny, nieprzepuszczaj?cy pary wodnej, odporny na wysoki poziom wilgotno??ci.

 

Bezpiecze??stwo: ca??kowicie bezpieczny dla otoczenia i pomieszczenia w przypadku wybuchu lub trz?sienia ziemii, nie kapi?cy, niezapalny i niepodtrzymuj?cy ognia, klasa palno??ci wed??ug ITB - B s2 d0, gwarancja braku metali ci?zkich i ftalanów, nietoksyczny.

 

D??ugowieczno???: s??u??y swoim klientom nawet do 25 lat, nie traci swoich walorów u??ytkowania nawet do 25 lat, nie traci swoich walorów przez ca??y okres u??ytkowania, pozostaje stale napi?ty dzieki swojej charakterystyce redukcji rozmiarów, posiad 10 letnia gwarancj? na zgrzew, materia?? i wytrzyma??o?? harpoona.

 

 

Poni??ej przedstawiamy kilka zdj?? z zastosowaniem produktu BARRISOL.

 

 

Wi?cej informacji na temat wzornictwa, kolorów, technologii Barrisol mo??na znale??? pod adresem  www.barrisol.com

Grupa
Strony Internetowe